English
עיצוב המחר, פרויקט אוטופיה, 2016, עיצוב: חמדה פדרמן

תקנון מסגרת הקולנוע הישראלי הקצר

1. תנאי הגשת סרטים ישראליים קצרים

א. הסרט באורך שאינו עולה על 60 (שישים) דקות;
ב. הגורם המגיש את הסרט בעל זכויות ההפצה המלאות בישראל;
ג. הסרט יוקרן בפורמט DCP ,ProRess 422, בלו-ריי או כל פורמט מקצועי אחר אשר יתואם בין הגורם המגיש לפסטיבל, במידה והתקבל.
ד. הסרט יוגש לפסטיבל ויוקרן עם כתוביות באנגלית;
ה. הסרטים ימוינו ע"י צוות מיון מטעם הפסטיבל שיבחר את סרטי המסגרת. צוות המיון מכריע בנוגע להשתתפות הסרט, בנוגע לקבלתו למסגרת ספציפית – תחרותית או לא-תחרותית, ובנוגע לפרוגרמציה הספציפית של הצגתו;
ו. במקרים הבאים יפסול עצמו חבר/ה בצוות המיון מהבעת דיעה והשתתפות בדיון בנוגע לסרט:
> באם לקח/ה תפקיד במימון (ישיר – שלא באמצעות קרן או מוסד לימוד), כתיבת התסריט, הפקה ראשית, בימוי או תפקיד משחק ראשי;
> באם קיים קשר משפחתי מדרגה ראשונה אל צוותו הבכיר של סרט (הפקה, בימוי, תסריט, תפקידי משחק ראשיים);
ז. עצם הגשת סרט אינה מבטיחה השתתפות בפסטיבל.

2. שיפוט המסגרת התחרותית

א. פאנל השיפוט ייבחר ע"י הנהלת הפסטיבל ויורכב ממינימום של 3 שופטות ושופטים מקצועיים בתחומם.
ב. לא ימונה לפאנל השיפוט גורם שלו השתתפות ישירה בסרט שנבחר למסגרת התחרותית, במימון (ישיר – שלא באמצעות קרן או מוסד לימוד), כתיבת התסריט, הפקה ראשית, בימוי או תפקיד משחק ראשי, או שהוא בעל קשר משפחתי מדרגה ראשונה אל צוותו הבכיר של סרט (הפקה, בימוי, תסריט, תפקידי משחק ראשיים);
ג. פאנל השיפוט יבחר בסרטים הזוכים ע"פ קריטריונים להערכה כפי שהגדירם הפסטיבל, ויעביר החלטתו להנהלת הפסטיבל במועד אשר יסוכם.
ד. פאנל השיפט מחויב להחליט לכל הפחות על סרט זוכה אחד, אך רשאי לחלק את הפרס הכספי אל יותר מסרט אחד לפי שיקול דעתו, במידה ונמצא יותר מסרט אחד ראוי לפרס, וכן רשאי להעניק ציונים לשבח.
ה. פאנל השיפוט יבחר בסרטים הזוכים ויעניק ציונים לשבח בדרך הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקייה מניגוד עניינים וידווח על החלטתו להנהלת הפסטיבל.

3. חומרי תקשורת ויח"צ

א. באחריות הגורם המגיש או מי מטעמו להעביר לידי הפסטיבל חומרים שיווקיים (לרבות תקצירים, קרדיטים, דימויים, טריילר ומידע על היוצרים/יוצרות והיצירה) בתאריכים שייקבעו ע"י הנהלת הפסטיבל;
ב. כל החומרים המוגשים, לרבות הסרט, ניתנים לעריכה ולשימוש ביח"צ הפסטיבל, בקטלוג, במדיה האלקטרונית ובערוצי השידור;
ג. ידוע למגיש ומוסכם כי קטעים מהסרט יוקרנו, במידת הצורך, בערוצי ברודקאסט ו/או אינטרנט כחלק ממערך היח"צ של הפסטיבל.

4. הזמנות

א. מגישיו של כל סרט המשתתף במסגרת התכנית הישראלית יהיו זכאים לגישה למערכת הצפייה המקוות של הפסטיבל ולהזמנות. מידע על כמות מנויי הגישה וההזמנות להקרנה הרלוונטית ולפסטיבל בכללותו יועברו במועד הסמוך למועד הפסטיבל.