English

כללי התנהלות אתית

כללי

העמותה ליצירה פנטסטית וספקולטיבית (ע"ר, 58-052-0864) קמה על מנת לקדם ולטפח יצירה, תרבות ועשייה פנטסטית ובדיונית, תוך עמידה בכל הוראות החוק הרלבנטיות לפעילותה. על מנת להבטיח עמידה בדרישות אלה, העמותה החליטה על הגדרת כללי התנהלות אתית המחייבים את כל נושאי התפקידים בה.

מטרת כללי ההתנהלות

כללי ההתנהלות מהווים מערכת של כללי התנהגות מקובלת וראויה, שהעמותה ובעלי התפקידים בה מקבלים על עצמם. ערכים אלה הם אידיאלים מעשיים אשר מנחים את בעלי העניין בפעילותם לשם יצירת תשתית נורמטיבית אחידה, המאגדת ערכים אתיים בסיסיים להתנהגות של הוגנות, שקיפות ויושרה, מעבר לכללים הפורמאליים ודרישות החוק המחייבים בתחום.

הגינות

המחויבות הערכית להגינות היא הבסיס לפעילות העמותה והצלחתה בהשגת מטרתה. הגינות היא הערך הבסיסי והראשון במעלה המחייב הקפדה על ידי כל אחד מבעלי התפקידים בעמותה.

יושרה וטוהר מידות:

העמותה תקפיד על התנהלות בהתאם להוראות החוק ותקפיד על כללי ניהול תקין, לרבות:

– עמידה בדרישות רשם העמותות
– ניהול הפעילות באופן ההולם את המטרה הציבורית לשמה הוקמה העמותה
– שימוש נאות בכספי התמיכה רק למטרות לשמן ניתנו
– תהליך קבלת ההחלטות ייעשה בשקיפות.

גיוס תרומות ותמיכה ושימוש בכספים

כספי התרומות והתמיכה שמגויסים הם כספי ציבור, ועל כן העמודתה תקפיד הקפדה יתרה על השימוש בהם, בהתאם למטרות העמותה.
מוסדות העמותה יתנו את דעתם על יחס נאות וסביר בין הוצאות המינהל והשכר לבין ההוצאות לפעולות העמותה.
העמותה תפעל בשקיפות ותקפיד שכוונת התורם תוגשם בהגינות ובנאמנות בהתאם לרוח העמותה.

אחריות ומקצועיות

בעלי התפקידים בעמותה מחויבים להשגת המטרות הנובעות ממהות תפקידם בצורה מיטבית ומתוך ראייה מערכתית רחבה.

איסור קבלה או מתן מתנות וטובות הנאה

בעלי תפקידים בעמותה ינהגו ללא משוא פנים ויימנעו מקבלה או מתן של טובות הנאה או מתנות שעלולות לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת המקצועי, במישרין או בעקיפין בעצמם או באמצעות צד שלישי.

מינויים והתקשרויות

מינויים והתקשרויות ייערכו בהתאם לאמות מידה מקצועיות ולא יתבססו על שיקולים זרים כגון קירבה משפחתית או עסקית.

הסדרה של ניגודי עניינים

בעלי תפקידים בעמותה ינהגו בתום לב, בשקיפות ובפתיחות ובכלל זה יפעלו לטובת העמותה ויימנעו מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בעמותה לבין תפקידים אחרים שלו או לבין ענייניו האישיים.

בעל תפקיד בעמותה, יצהיר תוך פרק זמן קצר וסביר, את מהות עניינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים. מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא:

– ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי – הדבר פסול;
– ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של נושאים או תפקידים שוליים – ניתן להסדיר את הניגוד באמצעות הימנעות מהשתתפות בדיון, מהצבעה או מביצוע של תפקיד נוגד.

שוויון אפשרויות ואיסור אפליה

העמותה נוהגת בשוויון כלפי כל בעלי העניין בתחומים בה היא פועלת, ללא הבדל דת, מין, מגדר, גזע, מוצא או מגבלה גופנית ונמנעת מכל צורה של אפליה.