English

הצטרפו לחבר הידידים

הצטרפו לחבר הידידים

הרבה מפעילות ואירועי אוטופיה הם בחינם או בתשלום סמלי, וכך גם כלל פעילות כתב העת אוטופיה.

איך זה קורה? בזכות חבר הידידים! בזכותך!

כדי שנוכל להמשיך ולקיים כל זאת ועוד, אנו מבקשים ורוצים אתכן ואתכם כידידות וידידי אוטופיה!

הצטרפו וסייעו לנו בסכום חודשי כפי יכולתכם.

איפה עושים את זה? ממש כאן:

https://pay.tranzila.com/ttxutopia