English

דנה שוופי

צוות תכנית אוטופיה 2021, קולנוע בינלאומי

צוות תכנית אוטופיה 2021, קולנוע בינלאומי. סופרת בהתהוות ולקטורית בהוצאת הספרים "עם עובד", בעלת תואר שני בספרות עם דגש על כתיבה עברית בארה"ב ועניין מיוחד בכתיבת החורבן היהודית. בעברה עיתונאית תרבות ועורכת בכלי תקשורת שונים, מבקרת אמנות ב"טיים אאוט תל-אביב" וכתבת קולנוע בעיתון "הארץ". מתעניינת בספרות דיסטופית ובסרטי אימה. גדלה בישראל ובצרפת.