English

מיה אינדירה גאנש

כותבת וחוקרת טכנולוגיה

לגאנש עשור נסיון בסיוע לתנועות אקטיביסטיות בשימוש בטכנולוגיות וטקטיקות דיגיטליות עבור פעילות הסברה חזותית יצירתית, תוך ניהול הסיכונים הייחודיים והחשיפה האפשרית שנובעים מהשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית. גאנש משרתת במועצה המייעצת של ארגון ARROW, ארגון המרשת פעילות באומות דרום מזרח אסיה והאוקיינוס השקט (Asia-Pacific) סביב בריאות מינית וזכויות נשים. היא עובדת על דוקטורט בטכנולוגיה רובוטית (Autonomy), אתיקה ובינה מלאכותית באונ' לופאנה (Leuphana), גרמניה.